Algemene voorwaarden

Lara van Dongen – Lara’s Liefdesschool

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of
‘mijn’ staat wordt het bedrijf Lara’s Liefdesschool bedoeld.
Definities:
– Lara’s Liefdesschool: De gewone commanditaire vennootschap zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder BTW nummer BE0729.558.576, mede handelend onder de naam liefdesschool.com
– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Lara’s Liefdesschool, zoals maar niet
beperkt tot: Online programma’s, live bijeenkomsten, coaching(trajecten) en
events.
– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.
Contactgegevens:
Bezoekadres: Paardenmarkt 78 bus 301, 2000 Antwerpen
Postadres: Jungfrau 5, 5624 NL Eindhoven
E-mail: lara@liefdesschool.com

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten
aan en overeenkomsten met mij.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor
zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden
afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring
van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het
betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later
aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen mij en jou, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Mijn diensten zijn bedoeld voor particulieren
3.2 Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.
3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.
3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.
3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij
zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in
rekening te brengen.
3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4 Inschakeling van derden
4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het
geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn
overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zo nodig bij deze dat
alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke
aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s
5.1 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om succesvol te gaan daten en geluk te vinden in je relatie. Zelf moet je naast het volgen van het
programma voldoende tijd voorzien om de tools te gaan implementeren. Therapie is ook zelftherapie. Het succes van jouw vooruitgang is grotendeels afhankelijk van je inspanning.
Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om succesvol te zijn en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.
5.2 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden
gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden.
Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de coaches binnen
het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek
alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt,
vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.
Materialen en licenties
5.3 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te
houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen
naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten
weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik
zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt
gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
5.4 Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie.
Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het Programma je deelname kosteloos
annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan lara@liefdesschool.com. Indien je
al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel
dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de
door mij verstrekte programma’s en tools. Indien je gebruik maakt van een groepsessie programma zal je ook verwijderd worden uit de facebook groep.
5.5 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het
programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden coaching
6.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis
in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat
dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze
worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht
mag worden.
6.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een
nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt
afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten
Toegangskaart
7.1 Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven
wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij
mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig
erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte
gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.
Toegang en verblijf
7.2 Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.
7.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te
gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde,
goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of
locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event
en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij
ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
7.4 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het
vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving
van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen
recht op restitutie.
Annulering en restitutie
7.5 In afwijking van artikel 7.6 en 7.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of
het niet op komen dagen een no-show-fee van € 49,00 incl. btw.
7.6 Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet
worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten
plaats.
7.7 Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde
gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per email contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.
7.8 Indien het event door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of
locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de
toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald.
7.9 Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het
betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan
wel annulering.
7.10 Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.9 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.
7.11 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden
gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.
Intellectuele eigendomsrechten
7.12 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst
en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden
dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde
aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of
verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.
Aansprakelijkheid
7.13 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik
gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of
locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder
aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
7.14 Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst
geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of
indirect geleden door jou.
7.15 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
8.1 Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de
overeenkomst niet nakomt.
8.2 Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
8.3 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te
vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
8.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
8.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk
opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt ik mijn
aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 9 Prijzen en betalingsvoorwaarden
9.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.liefdesschool.com
Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.
9.2 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.
9.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden
direct na inschrijving door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals
staat vermeld op de factuur. Na ontvangst van de betaling zal toegang verleend worden tot het aangekochte programma. Het bedrag is niet terugbetaalbaar.
9.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens
vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag
onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.
9.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet
tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot
betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook
wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de
Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor
coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna
geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal
Invorderings Bureau (CIB) of het Centraal Incassobureau.
9.6 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
9.7 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele
proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die
kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten
bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum
van € 500,00.
9.8 Reclames omtrent een factuur en klachten dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
9.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen
(ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen
van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is
voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.
9.10 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.
9.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn
rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in
staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme,
extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij
op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder
van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de ander.
10.4 Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 11 Intellectueel eigendom/gebruik materialen
11.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele
eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen
gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk
toestemming heb gegeven.
11.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te
nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
11.3 De intellectuele eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van jou.
11.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00
verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de
overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige)
schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 12 Klachten
12.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo
spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je
een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als
de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan
ik niet in behandeling nemen.
12.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdigebetaling van mijn facturen over te gaan.
13.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
13.4 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de
overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden.
13.5 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag
van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief btw.
13.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke
aansprakelijkheid van mij voor die schade.
13.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen,met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of
eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens
14.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
14.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
(mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot
schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op welke grond dan ook.
14.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer
informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn
Privacyverklaring.

Artikel 15 Geschillen en toepasslijk recht
15.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
15.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te
Antwerpen
15.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
16.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
16.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
16.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 16.3 overeenkomstig van
toepassing.
16.5 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
16.6 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per
e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je
inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene
voorwaarden is kenbaar via www.liefdesschool.com

Antwerpen, Juli 2019